Sourcing Manager

Apply now

ikubINFO shpk Me nje staf prej 100+ zhvilluesish te pajisur me njohuri te larta dhe eksperience te gjere ne fusha te ndryshme, ikubINFO qendron si kompania lider ne Shqiperi ne fushen e zhvillimeve software. ikubINFO vazhdon aktivitetin e saj duke u bazuar ne misionin, vizionin dhe vlerat e kompanise per te forcuar pozitat e saj si lider ne Shqiperi, por edhe per te zgjeruar aktivitetin e saj jashte. Shqiperise. ikubINFO shpk eshte ne kerkim te kandidatit te apasionuar dhe te motivuar per tu bashkuar me ekipin profesionist ne pozicionin:

Sourcing Manager

Eshte pergjegjes per zgjerimin e burimeve njerezore te kompanise nepermjet kontraktimit te kompanive qe ofrojne sherbime qe kompania ka interes.

 • Identifikon furnitore te ndryshem nga tregje ku kosto e punes eshte kompetitive per kompanine.
 • Kryen kerkime periodike me gjeografi te ndryshme per te njohur sa me thelle dhe sa me mire tregun e sherbimeve te software development ne territore kompetitive.
 • Kryen screening te furnitorit per reputacionin, eksperiencat, aftesite teknike, kulturen e kompanise, referencat, metodologjine dhe standartet qe aplikon, perputhshmerine me kulturen dhe menyren e punes me kompanine tone, etj.
 • Paraqet tek drejtuesit e kompanise furnitore qe plotesojne nevojat dhe kerkesat e kompanise.
 • Organizon takime te perbashketa mes kompanise dhe furnitorit per nje njohje me te thelluar te ceshtjeve me siper.
 • Kryen negociata dhe zhvillon marreveshje kuader me furnitore qe perbejne interes per kompanine.
 • Zhvillon dhe zbaton teknika testimi te aftesive dhe mundesive qe ka furnitori per t’iu pegjigjur nevojave te kompanise.
 • Pergjegjes per kontrata angazhimi te furnitoreve sipas nevojave te kompanise duke ushtruar nje rol aktiv ne ndjekjen e performances se punes se tyre.

Aftesite

 • Aftesi ne administrim biznesi dhe negocim
 • Komunikim efektiv dhe eksperience ne marredhenie me kombesi te tjera
 • Fleksibilitet per t’iu pershtatur ndryshimeve, prioriteteve dhe afateve kohore te kerkesave
 • Te kete aftesi te forta kerkimore dhe vleresim kritik
 • Aftesi ne prioritizimin dhe ekzekutimin e detyrave ne nje mjedis me kombesi te huaj
 • Aftesi te te kuptuarit te industrise software, klienteve dhe ofruesve te sherbimit

Aplikimi:
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@ikubinfo.al 

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now

Do you want to talk about your project?

Work with the best team.