Resource Engagement Management Specialist

Apply now

ikubINFO is the largest software engineering company in Albania.

Equipped with 25+ years of business experience of founders and key senior managers, we provide software engineering services in Albania and internationally, by bringing together top professionals, best practices and a smart selection of modern technologies. The team of 100+ certified developers in modern technologies is our key to success. While solidifying our position in Albania as the leader company in providing software engineering services for the most important e-Government systems in Albania, we are expanding our activities in European markets as well.

We are looking for motivated and passionate developers to join us in the position of:

 

Resource Engagement Management Specialist

Pershkrim i pergjitshem i pozicionit
ikubINFO Software Engineering eshte ne kerkim te nje specialisti te manaxhimit te resurseve, me aftesi te mira analitike, problem solving, komunikuese dhe vendosmeri te larte per te ndihmuar ne manaxhimin eficent te angazhimit te resurseve njerezore te kompanise. Aftesite ne Microsoft Project dhe Power BI perbejne avantazh. Eksperiencat ne analizimin  e te dhenave dhe zgjidhjen e problemeve qe rezultojne nga keto analiza, duke komunikuar ne menyre eficente me palet e perfshira ne problem, perbejne gjithashtu avantazh per rolin.

 

Pergjegjesite dhe detyrat:

 • Koordinon dhe miremban te dhenat per resurset ne mjetet e vena ne dispozicion nga Kompania
 • Analizon përdorimin, ngarkesën dhe disponueshmërinë e resurseve sipas te dhenave te mbledhura nga Menaxheret e Projekteve/ Menaxheri i Klienteve dhe mjeteve qe perdoren per kete qellim
 • Asiston  Menaxherin e Angazhimit te Resurseve ne ndjekjen dhe zgjidhjen e ceshtjeve te evidentuara nga analizat e te dhenave
 • Asiston ne alokimin e resurseve duke u bazuar ne kritere te qarta te dakordesuara me stakeholders ne process
 • Kryen komunikime, biseda dhe takime me Menaxheret e Projekteve, Menaxherin e Klienteve dhe Pergjegjesit Funksional  me qellim saktesimin dhe  perditesimin e informacionit dhe te dhenave mbi resurset
 • Kryen komunikimet e nevojshme per caktimin, zgjidhjen e konflikteve te resurseve, sipas procedures
 • Te ndertoje raporte te reja dhe te mirembaje bazen e te dhenave dhe raportet ekzistuese per resurset


Kualifikimet

 • 2+ experience, preferencialisht ne kompani zhvillimi software, kompani project-oriented, banking, telekomunikacion, etj, ne rol Zhvillues Software, Testues Software, Analist Biznesi, Analist te dhenash, Project Manager
 • Studiuar per Informatike Ekonomike, Informatike, Teknologji Informacioni, Matematike, Administrim Biznes ose dege te ngjashme
 • Njohuri shume te mira ne Excel
 • Njohuri te mira ne Power BI
 • Njohuri ne Microsoft Project
 • Njohuri ne Manaxhim Projektesh
 • Aftesi te forta ne komunikim dhe zgjidhje konfliktesh

 

Raporton tek : Pergjegjesi I Njesise: Manaxheri I Angazhimit te Resurseve, Drejtori I Departamentit

Bashkepunon me:

 • Menaxheret e Projekteve
 • Menaxheret e Klientëve (Account Manager)
 • Burimet Njerëzore
 • Drejtoret e Departamentit të Zhvillim Software, Drejtorin e Projekteve, Drejtuesit e SDU
 • Pergjegjesit e njesive te tjera

 

Aplikimi:
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail:hr@ikubinfo.al 

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now