Expertizë zhvilluese në SharePoint


share point

Ne përdorim SharePoint në zgjjidhje të ndryshme web, intranet dhe portale interneti. SharePoint ofron një përgjigje të plotë për të gjithë nevojat e një ambienti modern dhe një portali kompleks. Është produkt i kompanisë me të madhe kompjuterike në botë dhe version i 2016 që ne përdorim aktualisht, ka arritur një pjekuri të lartë teknike dhe strukturore; mbështetet në një komunitet me përdorues të ndryshëm, ditë pas dite duke studiuar dhe rafinuar tipare të reja, ofron mjete të ndryshme për tu perdorur. SharePoint bazohet në teknologjine .Net, dhe mund të integrohet lehtësisht me çdo komponent softuer të Microsoft-it, dhe përshtatja dhe zhvillimet e mëtejshme mund të lehtësojnë përshtatjen me nevojat e përfituesit. Me SharePoint kushdo që ka kredencialet dhe lejen e duhur mund të aksesojë dhe të ndryshojë paraqitjen e jashtme, në përputhje me kufijtë e përcaktuar nga vetë struktura. Në këtë mënyrë, çdo përdorues mund të arrijë informacionin për të cilin ata janë të interesuar.