Expertizë në BizTalk


BizTalk

Microsoft BizTalk Server që shpesh i referohemi me "BizTalk", është një Enterprise Service Bus. Përmes përdorimit të "adaptoreve" të cilët janë të përshtatur për të komunikuar me sisteme të ndryshme software-ike të përdorura në një ndërmarrje, i shërben kompanive për të automatizuar proceset e biznesit. Ka disa funksione të rëndësishëm për integrimin e aplikacioneve, automatizimin e proçeseve të biznesit, komunikimin biznes-biznes, ndërmjetës i mesazheve, dhe monitorues i aktivitetit të biznesit. Proceset e përqendruara tek njerëzit nuk mund të implementohen direkt me serverin e BizTalk prandaj ne aplikojmë gjithashtu edhe serverin Microsoft Share Point.