Sistemi Mulifunksional i Lejeve te Ndertimit (e-Lejet)

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Sistemi Mulifunksional i Lejeve te Ndertimit (e-Lejet)

Project Image

Qellimi

Qellimi i sistemit multifunksional i lejeve te ndertimit eshte permisimi i klimes se biznesit duke lehtesuar procedurat per aplikim per leje ndertimi. Zgjidhja perbehet nga nje kombinim hardware, software, njerez, politika dhe procedura. Qellimet kryesore jane:

• Ndertimi i nje sistemi multifunksional, i cili do te jete i aksesueshem nga cdo njesi qendrore vendore dhe nga institucionet e tjera qe jane te perfshira ne procesin e vendimarrjes.

 • Krijimi i nje e-sherbimi ne portalin e-Albania, i cili do te mundesoje aplikimin online per leje ndertimi duke plotesuar nje forme.

 • Permisimi i infrastruktures aktuale te AKPT duke sjelle sherbime te reja te cilat permisojne regjistrin elektronik.

 • Komunikim elektronik me institcionet e tjera (QKB, DPGJC, ZRPP).

 • Electronic communication with the other institutions (QKR, QKL, DPGJC, ZRPP) in order to consult with their data.

 • Adaptimi i regjistrit aktual elektronik te AKPT sipas ndryshimeve te reja ligjore.

 • Permisime te platformes aktuale te perdorur per regjistrin elektronik te AKPT.

 

Periudha

Tetor 2015- Tetor 2016

Mirembajtje ne vazhdim

 

Perfituesi

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacioni

 

Sponsor

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacioni

 

Teknologjia 

Sql Server 2014 .Net Framework 4.5