Qendra Kombetare e Regjistrimit

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Sistemi i Qendres Kombetare te Regjistrimit

Project Image

Qëllimi

Qëllimi kryesor i sistemit të regjistrimit të biznesit në Shqipëri ishte të reduktonte barrierat administrative për të nisur një biznes, duke i bërë shërbimet e regjistrimit të bizneseve më të aksesueshme, të përballueshme, efikase, transparente dhe të orientuara drejt klientit.

 

Sistemi QKR-së perfshin 3 nën-sisteme:

Sistemi i menaxhimit te rasteve (intranet)

Sistemi i menaxhimit të rasteve të QKR-së nënkupton Regjistrin Elektronik dhe është një program i brendshëm i Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Portal i informacionit publik

Portali i QKR-së është një faqe interneti publike që ofron informacion dhe shërbime për komunitetin e biznesit dhe për publikun.

 Porta e shkëmbimit ndër-institucional të të dhënave.

Porta e shkëmbimit të të dhënave ndër-institucionale janë një seri aplikimesh ueb, të cilat lehtësojnë transmetimin e të dhënave ndërmjet QKR-së dhe Agjencisë së Prokurimeve Publike (APP), me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT) si dhe me Qendrën Kombëtare të Licencimit

 Periudha

Zhvillimi dhe permisime: 2007 - 2016
Kontratë mirëmbajtje deri ne vitin 2016

Përfituesi

Qendra Kombëtare e Biznesit

 Financuesi

Qendra Kombëtare e Biznesit

 Teknologjia 

Web Assembler.NET® Application Server, Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition, Microsoft SQL Server 2008 (Standard Edition), XML, WSDL, SOAP, UDDI