Qendra Kombëtare e Licencimit

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Sistemi i Qendres Kombëtare te Licencimit

Project Image

Qëllimi

Sistemi i QKL-së në mënyrë transparente dhe të shpejte përpunon aplikimet e bizneseve për licenca dhe procedura të tjera të lidhura me këtë sistem.

 Veçoritë e programit janë:

 • Një regjistër i të gjithë licencave dhe lejeve në Shqipëri të cilat mund të shqyrtohen online nga publiku

 •Një shërbim gjurmimi, i cili i lejon bizneseve të aplikojnë për licence dhe të monitorojnë ecurinë e aplikimit të tyre online.

 •Informacion i detajuar online në lidhje me procedurat e licencimit dhe kriteret.

Sistemi i QKL-së ka qenë pjese e programit të Qeverisë, përmendur dhe në Strategjinë për Zhvillim Kombëtar dhe në Programin e Integrimit, në mënyre që të krijohej një frymë e përshtatshme për biznes.

Sistemi i QKL-së komunikon me QKR (Qendrën Kombëtarë të Regjistrimit) për të marrë informacione mbi bizneset të bazuara mbi NIPT-in e biznesit.

 

Periudha

Zhvillimi: Përgjatë 2009

Mirembajtje: 2015-2018

 Përfituesi

Qendra Kombëtare e Biznesit

 Financuesi

USAID per kontraten e zhvillimit

QKB per kontraten e mirembajtje

 Teknologjia

WebAssembler, NET Framework, ASP.Net,  WebAssembler. SQL Server