Sistemi Elektronik i Prokurimeve


Project Image

Qëllimi

Qëllimi i Sistemit Elektronik të Prokurimit është të promovojë eficencën dhe efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, të sigurojë një përdorim më të mirë të fondeve publike, të reduktojë kostot procedurale, të stimuloje bizneset për të marrë pjesë në prokurimet publike, të garantojë një garë të ndershme ndërmjet bizneseve dhe te garantoje integritet e transparencë ne procedurat e prokurimit publik

Ky sistem përdorej prej një viti deri në momentin që ju nënshtrua ndryshimeve thelbësore duke ju përshtatur ligjeve Shqiptare, duke ju shtuar dhe përmirësuar funksionalitete dhe karakteristika raportuese për të rritur performancën e sistemit.

 Sistemi dhe pjesa harduer u përmirësuan në vitin 2009 për të suportuar 100% prokurimin publik.

Periudha

Sistemi është zhvilluar nga viti 2007 deri në 2009 dhe një përmirësim i rëndësishëm u bë në vitin 2009. Kontratë mirëmbajtje, në proces.

Përfituesi

Agjencia e Prokurimit Publik

 Financuesi

USAID sponsorizoi zhvillimin e sistemit
Shteti Shqiptar paguan mirëmbajtjen

 Teknologjia

WebAssembler .NET, Microsoft Windows 2012 Servers, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition database