Sistemi Elektronik i Inspektimit (e-Inspection)

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Sistemi Elektronik i Inspektimit (e-Inspection)

Project Image

Qëllimi

Sistemi i e-Inspektimit është një sistem, i cili ka si qëllim të automatizojë procesin e inspektimit në Shqipëri. Zgjidhja është një miks i përbërë prej pjesëve harduer, softuer, njerëzve, politikave dhe procedurave të cilat duhet të ndihmojnë, monitorojnë dhe auditojnë procesin e inspektimit dhe ta bëjnë transparent për publikun.

 Me futjen e këtij sistemi, Shqipëria ka arritur:

 • Të unifikojë proceset e punës së inspektorëve.
• Përmirësimin thelbësor të cilësisë së inspektimit në Shqipëri.
• Disponueshmërinë e të dhënave të sakta dhe koherente
• për të marrë vendimet e duhura.
• Përmirësimin e transparencës së procesit të inspektimit dhe informacionit public.
• Zvogëlimin e proceseve administrative të bizneseve.

 
Periudha

Zhvillimi përgjatë vitit 2012

Kontrate Mirembajtje ne vazhdim.

 Përfituesi

Inspektoratet shtetërore

 Financuesi

Inspektorati Qendror

 

Teknologjia 

SharePoint 2010, Sql Server 2008, .Net Framework 4.0