Sherbime shtese per projektin e Planifikimit dhe te Qeverisjes Vendore

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Sherbime shtese per projektin e Planifikimit dhe te Qeverisjes Vendore

Project Image

Qellimi

PLGP po implementon disa aktivitete të fokusuara në Teknologjine e Informacionit dhe Komunikimit për të përmirësuar profesionalizmin e administratës së qeverisjes vendore. Projekti është duke krijuar mjete të ndryshme teknike dhe zgjidhje për të mundësuar programe e-qeveritare pwr LGUs (Local Government Units).

Në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët Portali LGUs eService do të zgjerohet me funksionalitete të menaxhimit të çështjeve për ofrimin e shërbimeve të bazuara në platformën EDRMS

Në terma të përgjithshme, qytetarët do të kërkojnë shërbime nga zyra e shërbimeve në sportelet e Bashkive. Nëpunës të shërbimit do të regjistrojnë kërkesën për shërbim në sistem me informacionin e nevojshëm si ID e qytetarit, shërbimin e kërkuar, etj Sistemi do të verifikojë nëse përdoruesi është rezident në LGU aktuale dhe nëse ka paguar të gjitha taksat,dhe do të njoftojë sportelistin nëse ka problem me te dhenat dhe nuk mund te vazhdohet sherbimi. atëherë paralajmërojnë nëpunës në rast të ndonjë problem me rezultatet e verifikimit. Në rast se shërbimi i kërkuar nuk mund të sigurohet nga zyra lokale, kërkesa dhe dokumentet e nevojshme dërgohen në zyrat kryesore të Bashkise për përpunim të mëtejshëm. Çdo kërkesë në sistemin EDRMS duhet të regjistrohet me një numër unik identifikues.

 

• Në rast të përdoruesit “qytetar”, pasi forma e kërkesës shërbimi të jete hapur, të dhënat personale duhet të ngarkohen automatikisht, sepse merren në kohë reale nga sistemi i Gjendjes Civile. 

• Në rast të përdoruesit “biznes”, pasi forma e kërkesës për shërbim te jete hapur, të dhënat e biznesit të përdoruesit duhet të ngarkohet automatikisht sepse ato merren në kohë reale nga sistemi i Qendres Kombetare te Regjistrimit. Regjistrimit të Biznesit (përmes platformës GG). 

 Qytetari dhe Biznesi kane mundesine per te ndjekur kerkesat e tyre nepermjet e-tracking perms portalit e-Albania. Gjithashtu, pas perpunimit te kerkeses ne backend perdoruesi njoftohet per vendimin e marre mbi kerkesen e tij.  

  

Periudha

Zhvillimi: Maj 2014 – Maj 2016

Mirembatje ne vazhdim

Përfituesi

PLGP

Financuesi

USAID

Teknologjia

Sharepoint 2010, SQL Server 2012 Standart Edition