Portali i sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile

  • Kreu
  • /
  • Projekte
  • /
  • Portali i sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile

Project Image

Qellimi

Nepermjet sistemi te ri te RKGJC ofrohet nje zgjidhje per kontrollin e autentikimit, autorizimit dhe drejtimit te kerekesave drejt sistemit te Gjendjes Civile. Portali I ri ofron gjithashtu module shtese te cilat plotesojne funksionalitetet e pune se perditshme te punonjesve ne nivele te ndryshme te DPGJC. Sistemi perfshin funksionalitete si menaxhimi I dokumentave, menaxhimi I komunikimit te brendshem mes punojnjesve te, logimi I detajuar I aktiviteteve ne sistem dhe raportime te avancuar per te gjitha eventet e sistemit. Gjithashtu portal I ri ofron nje nderfaqe te avancuar per menaxhimin e direktorise LDAP te DPGJC duke respektuar llogjikat e vecanta te bizenesit qe I perkasin sistemeve te brendshme

 Qellimi I portalit te ri eshte qe te permiresoje efektivitetin e aktiviteteve te kryera si edhe te rise nivelin e kontrollit dhe pershtatshmerise me kerkesat e ndryshme qe DPGJC mund te kete. Gjithashtu ky sistem shton funksionalitete te cilat permiresojne aspekte te rendesishme te punes se perditshme te personelit DPGJC dhe thjeshton perdorimin.

 Portali I ri eshte ndertuar me teknologji te avancuara, ne menyre modulare per te qene sa me fleksibel ndaj kerkesave te ndryshme te DPGJC.

 Disa nga funksionalitetet kryesore te sitemit jane:

• Pike unike kontakti dhe kontrolli per te gjithe perdoruesit me GUI apo sherbime web

• Funksionalitete reverse proxy, kontrolli, autentikimi dhe autorizimi dhe logimi per te gjithe perdoruesit 

• Kompatibilitete me protokollin PVP  

• Menaxhim i dokumentave ne baze te roleve dhe te drejtave te perdorueseve

• Menaxhimi perdorueseve ne direktorine LDAP 

• Sistem raportimi per te gjitha eventet qe ndodhin ne sistem 

 

Periudha

Dhjetor 2014 – Prill 2015

Kontrate mirembajtje ne vazhdim

 Përfituesi

Ministria e Puneve te Brendshme

 Financuesi

Ministria e Puneve te Brendshme

 Teknologjia 

Java 7,JSF, Primefaces, Tomcat, DB2, LDAP, Spring, Hibernate, REST