Ndihma Ekonomike


Project Image

Qëllimi

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimi Social Shtetëror, në kuadër të reformës për zbutjen e varfërisë, rritjes së transparencës, cilësisë së shërbimeve dhe përdorimit me efektivitet të fondeve buxhetore dhe përjashtimit të rasteve abuzive në skemën e ndihmës ekonomike, ka ndërmarrë nismën për ngritjen e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Përfituesve të Ndihmës Ekonomike.

 Faza e parë e projektit ka përfunduar me ngritjen e Regjistrit Elektronik të Përfituesve të Ndihmës Ekonomike në tre zonat pilot (qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan), më pas në një fazë te dytë, do të shtrihet në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe duke vijuar në të njëjtën linjë, do të shërbejë për ngritjen e moduleve shtesë si Ngritjen e Regjistrit Elektronik Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara dhe lidhjet e kësaj platforme me Sistemin e Pagesave të Thesarit..

 

Periudha

Qershor 2013-Dhjetor 2013

Mirembajtje ne vazhdim

 Përfituesi

Shërbimi Social Shtetëror

 Financuesi

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

 Teknologjia

SharePoint 2013, Asp.Net, jQuery, SQL Server 2012, Nhibernate