Aplikacioni Web per Kartelat e te Burgosurve

 • Kreu
 • /
 • Projekte
 • /
 • Aplikacioni Web per Kartelat e te Burgosurve

Project Image

Qellimi

Nepermjet projektit “Aplikacion Web per Kartelat e te Burgosurve” ofrohet nje zgjidhje per menaxhimin e informacionit ne lidhje me dosjet te paraburgosurve dhe te burgosurve ne perputhje me rregullat e Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve. Ky sistem ofron kritere te shumta kerkimi ne nje ambjent elektronik dhe mundesine per gjenerimin e raporteve statistikore ne menyre te shpejte. Si rezultat, nje kohe dhe buxhet me i vogel nevojitet per te kryer te njejten ose me shume pune krahasuar me situaten e meparshme.

Sistemi  ka për qëllim njohjen e gjendjes së të denuarit dhe të cdo informacioni tjetër  në mënyrë të plotë dhe në kohë reale në gjithë vendin.

Sistemi komunikon nepermjet ESB me DPGJC per te marre ne kohe reale te dhenat personale te te denuarve.

Disa nga opsionet kryesore te sistemit perfshijne:

 • Regjistrimi i te dhenave personale te te burgosurit
 • Regjistrimi i vendimeve gjyqesore dhe veprave penale
 • Skanimi/Upload i dokumentave
 • Regjistrim i te dhenave mjekesore te te denuarve
 • Regjistrim i te dhenave psikosociale te te denuarve
 • Raporte te ndryshem statistikor
 • Arkivimi i dosjeve
 • Regjistrim i masave disiplinore, konflikteve dhe problemeve
 • Sherbimi elektronik qe do te ekspozohet ne ESB per vertetimin e periudhes se denimit

 

Periudha

Zhvillimi: Tetor 2016 – Prill 2017

Mirembajtja: ne vazhdim

Perfituesi

Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve

Financuesi

Ministria e Drejtesise

 

Teknologjia   

Nuxeo 3.1

Postgres 9.3

Java