Contract Manager

Apply now

ikubINFO shpk Me nje staf prej 100+ zhvilluesish te pajisur me njohuri te larta dhe eksperience te gjere ne fusha te ndryshme, ikubINFO qendron si kompania lider ne Shqiperi ne fushen e zhvillimeve software. ikubINFO vazhdon aktivitetin e saj duke u bazuar ne misionin, vizionin dhe vlerat e kompanise per te forcuar pozitat e saj si lider ne Shqiperi, por edhe per te zgjeruar aktivitetin e saj jashte. Shqiperise. ikubINFO shpk eshte ne kerkim te kandidatit te apasionuar dhe te motivuar per tu bashkuar me ekipin profesionist ne pozicionin:

Contract manager

 • Egzekuton me rreptesi dhe korrektesi maksimale Kontraten e Mirembajtjes Software duke zbatuar te gjitha detyrimet qe lindin nga kjo kontrate
 • Egzekuton me rreptesi dhe korrektesi Kontraten me Partnerin (nenkontraktor ose operator ne bashkimin e perkohshem te operatoreve) ne funksion te Kontrates kryesore te Mirembajtjes Software me Klientin (Reference: kontratat tip te partneritetit, dokumentacion i brendshem i kompanise)
 • Krijon dhe miremban marredheniet me klientin dhe me partneret (nenkontraktoret ose operatoret ne bashkimin e perkohshem te operatoreve)
 • Krijon, miremban dhe ruan korrespondencen, dokumentacionin dhe raportet ne lidhje me keto kontrata (Reference: Kontrata e Mirembajtes Software, Procedura e Manaxhimit te Konfigurimit dhe Plani i Komunikimit)
 • Raporton dhe informon ne menyre periodike tek Stakeholders te Kontrates (Reference: Plani i Komunikimit)
 • Kujdeset per amendime, shtyrje dhe/ose rinovim, deri ne mbylljen e kontrates.
 • Pergjegjes per egzekutimin e Proceseve te Manaxhimit te Incidenteve, Manaxhimit te Problemeve, Manaxhimit te Eventeve, Manaxhimit te Ndryshimeve dhe Permbushjes se Kerkesave.
 • Pergjegjes per manaxhimin e permiresimeve te identifikuara, rrjedhoje e borxhit teknik te trasheguar gjate fazes se zhvillimit te sistemit.
 • Pergjegjes per respektimin e afateve te Nivelit te Sherbimit te percaktuar ne Kontraten e MIrembajtjes Software, pergjegjes per negociimin, dakortesimin dhe respektimin e afateve per zgjidhjen e Problemeve, Kerkesave per Sherbim dhe Kerkesave per Ndryshim.
 • Pergjegjes per percaktimin e rrjedhes se punes se proceseve me siper ne funksion te kontrates specifike dhe planifikimin e risorseve teknike te afta per kryerjen e ketyre sherbimeve.sherbimeve.
 • Pergjegjes per planifikimin e aftesive teknike qe duhet te kene tekniket qe do te sherbejne per Mirembajtjen Software dhe sigurimi qe trainimet teknike perkatese ndodhin ne kohen e duhur.
 • Pergjegjes per egzekutimin e Procedures se Sigurise se Informacionit ne Kontraten e Mirembajtjes Software.

 

Aftesite:

 • Profili: Administrim Biznesi,
 • Eksperience ne support klienti
 • Komunikim efektiv dhe aftesi menaxheriale te stafit
 • Kuptueshmeri e thelluar e kontratave, me vemendje ndaj implikimeve ligjore dhe financiare te tyre
 • Aftesi te lexuari dhe shkruari
 • Aftesi mbi menaxhimin e buxheteve
 • Fleksibilitet per t’iu pershtatur ndryshimeve, prioriteteve dhe afateve kohore te kerkesave
 • Te kete aftesi te forta analitike, mendim kritik dhe detajist
 • Aftesi ne prioritizimin dhe ekzekutimin e detyrave ne nje mjedis me presion te larte
 • Aftesi te te kuptuarit te industrise software, klienteve dhe ofruesve te sherbimit, perben avantazh

Aplikimi:
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@ikubinfo.al 

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now

Do you want to talk about your project?

Work with the best team.