Specialist i Service Desk

Apply now

ikubINFO shpk Me nje staf prej 100+ zhvilluesish te pajisur me njohuri te larta dhe eksperience te gjere ne fusha te ndryshme, ikubINFO qendron si kompania lider ne Shqiperi ne fushen e zhvillimeve software. ikubINFO vazhdon aktivitetin e saj duke u bazuar ne misionin, vizionin dhe vlerat e kompanise per te forcuar pozitat e saj si lider ne Shqiperi, por edhe per te zgjeruar aktivitetin e saj jashte. Shqiperise. ikubINFO shpk eshte ne kerkim te kandidatit te apasionuar dhe te motivuar per tu bashkuar me ekipin profesionist ne pozicionin:

Specialist i Service Desk

  • Regjistron me perpikmeri dhe saktesi cdo ceshtje te kerkuar/informuar nga klienti qe ka nje Kontrate Mirembajtje Software me kompanine
  • Klasifikon ceshtjen ne Incident/problem/kerkese per sherbim apo kerkese per ndryshim
  • Ofron asistence online me telefon, collaboration, chat ose email tek punonjesi i Klientit qe ka kerkuar/informuar per ceshtjen bazuar ne instruksionet e kompanise dhe/ose planin e komunikimit.
  • Ne rast se nepermjet asistence, nuk ka zgjidhur dot ceshtjen, sigurohet qe ceshtja i kalon per zgjidhje teknikeve te percaktuar nga kompania per trajtimin e tyre.
  • Sigurohet qe tekniket ose e zgjidhin vete ose ne rast paaftesie teknike ose pamundesie kohe, e kalojne ne nje teknik tjeter. Rrjedha e caktuar e punes dhe plani i komunikimit percaktohet nga Manaxheri i Kontrates se Mirembajtjes Software. Specialisiti sigurohet qe tekniket do te respektjne afatet e Nivelit te Sherbimit per incidentet dhe afatet e zgjidhjes se problemeve, kerkesave per herbimi dhe ndryshimeve sic jane dakortesuar me klientin (afatet e Nivelit te
  • sherbimit percaktohen ne Kontraten e Mirembajtjes Software ndersa afatet e tjera negociohen me Klientin nga Manaxheri i Kontrates se Mirembajtjes Software)
  • Mbyll ceshtjen pasi sigurohet qe sherbimi eshte kryer plotesisht, jane bere testimet dhe dokumentimet perkatese.
  • I komunikon klientit mbylljen e ceshtjes bazuar ne instruksionet e Manaxherit te Kontrates se Mirembajtjes Software dhe te Planit te Komunikimit.
  • Asiston Manaxherin e Kontrates se Mirembajtjes Software ne hartimin e raporteve te sherbimeve te kryera duke e furnizuar me informacionet relevante.

 

Aftesite:

  • Analitike, komunikative, detajist, durim dhe mirekuptim, bashkepunues, rigoroz dhe me disipline te larte.

 

Aplikimi:
Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: hr@ikubinfo.al 

Te dhenat qe do te paraqitni nepermjet aplikimit tuaj do te ruhen dhe perpunohen vetem per qellime rekrutimi, ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale. Me konkretisht sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” dhe akteve nenligjore per zbatim.

The personal information that you put in your application will be protected and used only for recruitment purposes, based on the applicable law on personal data protection Law No. 9887, dated 10.03.2008

Apply now

Do you want to talk about your project?

Work with the best team.