HRMIS

HRMIS - Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Eshtë një projekt që i mundëson Administratës Publike Shqiptare te menaxhoje institucionet shtetërore, strukturat e brendshme si dhe punonjësit e saj. Ky sistem sjell shume funksione për menaxhimin e burimeve njerëzore siç janë: aftësia për të menaxhuar dosjet e punonjësve, procedurat e marrjes në punë e punonjësve të ri, promovuar punonjësit ekzistues, llogaritjen e rrogave dhe gjenerim raportesh mbi parametra të rëndësishëm. Sistemi është integruar me disa institucione si Regjistri i Gjendjes Civile, Instituti i Sigurime Shoqërore dhe Thesari.

Modulet kryesore

BNJ (Burimet Njerëzore)

Kryen menaxhimin e të gjitha proceseve dhe të dhënave që lidhen me burimet njerëzore, institucionet, strukturat organizative, vendet e punës, të dhënat personale, skedarin e punonjësit (arsimimi, kualifikimet, gjuhët e huaja, etj.).

Paga

Skema e pagës dhe kategoria, elementet e pagës dhe llogaritja e pagës për secilin punonjës.

Ndërfaqja e thesarit

Komunikimi periodik dhe shkëmbimi i të dhënave të pagave me sistemin e Thesarit në kuadër të Ministrisë së Financave. Regjistri i Gjendjes Civile ruan dhe përditëson të dhënat e personelit.

Rreth projektit

 • Periudha
  Përmirësim dhe shtim funksionalitetesh:Gusht 2014 – Gusht 2015
  Kontratë mirëmbajtje deri në vitin 2018
 • Përfituesi
  Departamenti i Administrates Publike
 • Financuesi
  Banka Boterore
 • Teknologjia
  ASP.NET 4.5, Microsoft SQL Server 2008 R2, XML – JavaScript SQL Server Reporting Services, Government Gateway
Portofoli i projekteve

Karriera

Dëshironi të bëheni pjesë e familjes sonë?

Vende Vakante

Dëshironi të flasim rreth projektit tuaj?

Punoni me ekipin më të mirë