Projekte të Përfunduara

Rendit sipas: DatësoseRëndësisë
 • Deklarimi elektronik i taksave

  Projekti i Deklarimit Elektronik të Taksave (e-Filling) mundëson që të gjitha deklarimet dhe pagesat e taksave të bëhen elektronikisht dhe në mënyrë të detyrueshme nëpërmjet portalit.

  Më shumë...
 • Sistemi elektronik i Prokurimit (e-Procurement)

  Qëllimi i Sistemit Elektronik të Përpunimit është të promovojë eficencën dhe efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, të sigurojë një përdorim më të mirë të fondeve publike, të reduktojë kostot procedurale, të stimuloje bizneset për të marrë pjesë në prokurimet publike, të garantojë një garë të ndershme ndërmjet bizneseve dhe te garantoje integritet e transparencë në procedurat e prokurimit publik.

  Më shumë...
 • Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore per Departamentin e Administrates Publike

  Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore HRMS është një projekt që i mundëson Administratës Publike Shqiptare te menaxhoje institucionet shtetërore, strukturat e brendshme si dhe punonjësit e saj. Ky sistem sjell shume funksione për menaxhimin e burimeve njerëzore siç janë: aftësia për të menaxhuar dosjet e punonjësve, procedurat e marrjes në punë e punonjësve të ri, promovuar punonjësit ekzistues, llogaritjen e rrogave dhe gjenerim raportesh mbi parametra të rëndësishëm.

  Më shumë...
 • Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit

  Regjistri i Planifikimit Territorial u krijua si një instrument për procesin e planifikimit dhe të menaxhimit të territorit.

  Më shumë...
 • Automatizimi i Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Transportit Rrugor (DPSHTRR)

  Sistemi automatizon disa nga proceset e Drejtorisë së përgjithshme të Shërbimit të transportit Rrugor dhe 13 degëve të tij në Shqipëri.

  Më shumë...
 • Portabiliteti i numrit per AKEP

  CRDB (Baza e të Dhënave Referuese Qendrore për Transferimin e Numrit) i lejon klientëve transferimin e numrit telefonik nga një operator në një tjetër. Ky sistem është i vetmi që mundëson, regjistron dhe menaxhon transferimin e numrit.

  Më shumë...
 • Qendra Kombetare e Regjistrimit

  Qëllimi kryesor i sistemit të regjistrimit të biznesit në Shqipëri ishte të reduktonte barrierat administrative për të nisur një biznes, duke i bërë shërbimet e regjistrimit të bizneseve më të aksesueshme, të përballueshme, efikase, transparente dhe të orientuara drejt klientit.

  Më shumë...
 • Qendra Kombëtare e Licencimit

  Sistemi i QKL-së në mënyrë transparente dhe të shpejte përpunon aplikimet e bizneseve për licenca dhe procedura të tjera të lidhura me këtë sistem.

  Më shumë...
 • e-Permits (Lejet e Punes)

  Ky sistem është ndërtuar në mbështetje të legjislacionit për regjistrimin e të huajve dhe për procesin e lëshimit të lejeve të punës.

  Më shumë...
 • e-Pyetesor per Qeverine e Shqiperise

  Integrimi i plotë i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një ndër objektivat strategjikë të përcaktuara nga qeveria Shqiptare dhe të miratuar nga Parlamenti Shqiptar.

  Më shumë...
 • Sistemi i menaxhimit te ceshtjeve anti-korrupsion per agjensite qeveritare

  Menaxhimi i çështjeve anti-korrupsion është një aplikacion ueb i ndërtuar për të menaxhuar dhe për të ndjekur rrjedhën e çështjeve në mënyrë efektive dhe efikase.

  Më shumë...
 • Fix My City (Rregulloj Qytetin Tim)

  Projekti është implementuar për Bashkinë e Tiranës.Projekti u mundëson qytetarëve të raportojnë problemet që ata ndeshin në jetën e përditshme nëpërmjet një aplikimi bazuar ueb.

  Më shumë...
 • Sistemi i Menaxhimit të Domaineve

  Sistemi i Menaxhimit të Domaineve automatizon plotësisht procesin e regjistrimit dhe mirëmbajtjes së informacionit mbi domainet .al dhe nënzonat e saj. Platforma jo vetëm ruan të dhënat dhe i sinkronizon ato me sistemin por edhe mundëson administrimin e plotë të tyre nga ana e autoritetit qendror. Për më tepër siguron një ndërfaqe komunikimi të sigurt me njësitë regjistrare e cila funksionon sipas standartit të komunikimit EPP. Sistemi perbehet nga Moduli Publik, Moduli Administrator, Moduli, Moduli i Web Service-ve.

  Më shumë...
 • Sistemi Informatik i Gjykatave për Menaxhimin e Çështjeve Civile dhe Penale

  Sistemi Informatik i Gjykatave për Menaxhimin e çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS) është një sistem që zëvendëson proceset manuale të punës në Gjykatat e Shqipërisë duke realizuar informatizimin e këtyre të fundit (32 në total).

  Më shumë...
 • SIMS - Sistemi i Infrastruktures se Menaxhimit te Shkollave

  Ky është një aplikim IT i bazuar në web për të ndihmuar Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (MASH) për marrjen e vendimeve të duhura bazuar në fakte në lidhje me investimet në infrastrukturën e objekteve të arsimit para universitar.

  Më shumë...
 • Harta e TatimPaguesve

  Projektit i hartes se tatimpaguesve eshte zhvilluar per kompanine RedCloud, por qe si klient final kishte Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. Qellimi i tij ishte per te krijuar mundesine e regjistrimit te vendndodhjes ne harte te cdo tatimpaguesi ne menyre qe te lehtesoje punen e inspektoreve ne lokalizimin e nje tatimpaguesiProjektit i hartes se tatimpaguesve eshte zhvilluar per kompanine RedCloud, por qe si klient final kishte Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve. Qellimi i tij ishte per te krijuar mundesine e regjistrimit te vendndodhjes ne harte te cdo tatimpaguesi ne menyre qe te lehtesoje punen e inspektoreve ne lokalizimin e nje tatimpaguesi.

  Më shumë...
 • Sistemi Elektronik i Inspektimit (e-Inspection)

  Sistemi i e-Inspektimit është një sistem, i cili ka si qëllim të automatizojë procesin e inspektimit në Shqipëri. Zgjidhja është një miks i përbërë prej pjesëve harduer, softuer, njerëzve, politikave dhe procedurave të cilat duhet të ndihmojnë, monitorojnë dhe auditojnë procesin e inspektimit dhe ta bëjnë transparent për publikun.

  Më shumë...
 • InterOperabiliteti për Qeverinë e Shqipërisë

  Projekti i Interoperabilitetit krijoi një arkitekturë në mënyrë që të bëjë të mundur për të gjithë sistemet qeveritare IT të shkëmbejnë informacione ndërmjet tyre.

  Më shumë...
 • Matura Shteterore

  Ky softuer përdoret nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për të rritur transparencën e procesit të pranimit të nxënësve nga shkolla e mesme në Universitete.

  Më shumë...
 • Sistemi i Menaxhimit të Kontratave

  ikubINFO CTS (Contract Tracking System) është një program i bazuar në web për administrimin e të gjitha kontratave. Në sistem regjistrohet çdo informacion nga nënshkrimi deri në mbylljen e kontratës.

  Më shumë...
 • WebGIS për Devoll Hydropower (STATKRAFT)

  Ky aplikim është i bazuar në teknologjinë webGIS (arkitektura server-klient). Aplikimi mundëson përdoruesit të ruajnë dhe menaxhojnë të dhënat gjeografike dhe dBase, të analizojnë ato (bazuar në atributet e tyre ose/dhe ne pozicionin hapësinor), të prodhojnë dhe printojnë harta dhe raporte bazuar në të dhënat tabelare dhe hapësinore.

  Më shumë...
 • Sistemi Elektronik i Menaxhimit dhe Ruajtjes së Dokumentave

  Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumentave, rekordeve dhe protokollit ka për qëllim të ofrojë një platformë të unifikuar për menaxhimin dhe organizimin e arkivës, punës dhe materialeve që shkëmbehen dhe kontrollohen gjatë aktivitetit të përditshëm të punës.

  Më shumë...
 • Ndihma Ekonomike

  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimi Social Shtetëror, në kuadër të reformës për zbutjen e varfërisë, rritjes së transparencës, cilësisë së shërbimeve dhe përdorimit me efektivitet të fondeve buxhetore dhe përjashtimit të rasteve abuzive në skemën e ndihmës ekonomike, ka ndërmarrë nismën për ngritjen e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Përfituesve të Ndihmës Ekonomike.

  Më shumë...
 • GjeoPortali Kombëtar i ASIG

  Platforma e implementuar e gjeoportalit ofron për çdo përdorues mundësinë e konsultimit dhe përdorimit të të dhënave hapësinorë, të cilat publikohen nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor (ASIG)

  Më shumë...
 • e-Taxation për DPT

  e-Taxation është një projekt madhor i ndërmarrë nga qeveria shqiptare dhe i mbështetur nga organizma ndërkombëtare financiare, për të modernizuar të tërë infrastrukturën softuerike të Administratës Qendrore Tatimore në Shqipëri.

  Më shumë...
 • e-Tracking

  Sistemi e-Tracking ka ndihmuar shumë institucione qeveritare për automatizimin e veprimeve manuale, si dhe gjithashtu u ka ardhur në ndihmë qytetareve, bizneseve për tu informuar online, rreth çështjeve të hapura në institucione të ndryshme, pa qenë e nevojshme të paraqiten në zyrat përkatëse.

  Më shumë...
 • Sistemi i Menaxhimit dhe Ruajtjes së Dokumentave

  Nëpërmjet Enterprise Document and Record Management System (EDRMS), ofrohet një zgjidhje për arkivim elektronik në përputhje me rregullat e Asamblesë Parlamentare të Bosnjës dhe Hercegovinës (AP) për arkivat, e cila mundëson menaxhim më të mirë te dokumenteve, kritere të shumta kërkimi në një ambient elektronik dhe mundësinë për gjenerimin e raporteve statistikore në mënyrë të shpejtë.

  Më shumë...
 • Portali i ri i sistemit të regjistrit kombëtar të gjendjes civile

  Nepermjet sistemi te ri te RKGJC ofrohet nje zgjidhje per kontrollin e autentikimit, autorizimit dhe drejtimit te kerekesave drejt sistemit te Gjendjes Civile...

  Më shumë...
 • Ndërtimi i sistemeve të aplikimeve online për Qëndren Kombëtare të Regjistrimit

  Qellimi kryesor i ketij projekti ka qene përmirësimi i klimës së biznesit në drejtim të lehtësimit të mëtejshëm të procedurave për rregjistrim

  Më shumë...
 • Vodafone M-Pesa

  Llogaria M-Pesa eshte e ngjashme me nje llogari bankare, me ane te se ciles mund te terhiqen ose dergohen para apo te paguahen fatura te ndryshme utilitare...

  Më shumë...