Projekte në Mirëmbajtje

e-Taxation për DPT

Objektivi i projektit e-Taxation është implementimi i suksesshëm i sistemit qendror operacional të Administratës Tatimore, që mbështet të gjitha proceset e punës së përditshme në të gjithë departamentet e Administratës, duke qenë në përputhje me përcaktimet dhe detyrimet ligjore aktuale...

Më shumë...

Ndihma Ekonomike

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimi Social Shtetëror, në kuadër të reformës për zbutjen e varfërisë, rritjes së transparencës, cilësisë së shërbimeve dhe përdorimit me efektivitet të fondeve buxhetore dhe përjashtimit të rasteve abuzive në skemën e ndihmës ekonomike, ka ndërmarrë nismën për ngritjen e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Përfituesve të Ndihmës Ekonomike...

Më shumë...

Sistemi Elektronik i Prokurimeve

Qëllimi i Sistemit Elektronik të Prokurimit është të promovojë eficencën dhe efikasitetin e procedurave të prokurimit publik, të sigurojë një përdorim më të mirë të fondeve publike...

Më shumë...

Sistemin Elektronik te Ceshtjeve Gjyqesore

Sistemi Informatik i Gjykatave për Menaxhimin e çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS) është një sistem që zëvendëson proceset manuale të punës në Gjykatat e Shqipërisë duke realizuar informatizimin e këtyre të fundit (29 në total).

Më shumë...

Sistemi i Qendres Kombetare e Regjistrimit

Qëllimi kryesor i sistemit të regjistrimit të biznesit në Shqipëri ishte të reduktonte barrierat administrative për të nisur një biznes, duke i bërë shërbimet e regjistrimit të bizneseve më të aksesueshme, të përballueshme, efikase, transparente dhe të orientuara drejt klientit.

Më shumë...

e-Inspection

Sistemi i e-Inspektimit është një sistem, i cili ka si qëllim të automatizojë procesin e inspektimit në Shqipëri.

Më shumë...

Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore per Departamentin e Administrates Publike

Sistemi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore HRMS është një projekt që i mundëson Administratës Publike Shqiptare te menaxhoje institucionet shtetërore, strukturat e brendshme si dhe punonjësit e saj...

Më shumë...

Vodafone M-pesa

Individet qe kane nje numer Vodafone mund te hapin nje llogari M-Pesa prane çdo dyqani Vodafone. Llogaria M-Pesa eshte e ngjashme me nje llogari bankare, me ane te se ciles mund te terhiqen ose dergohen para apo te paguahen fatura te ndryshme utilitare...

Më shumë...

Sistemi i Menaxhimit të Domaineve

Sistemi i Menaxhimit të Domaineve automatizon plotësisht procesin e regjistrimit dhe mirëmbajtjes së informacionit mbi domainet .al dhe nënzonat e saj...

Më shumë...

GjeoPortali Kombëtar i ASIG

Platforma e implementuar e gjeoportalit ofron për çdo përdorues mundësinë e konsultimit dhe përdorimit të të dhënave hapësinorë, të cilat publikohen nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapsinor ASIG...

Më shumë...

Qendra Kombëtare e Licencimit

Sistemi i QKL-së në mënyrë transparente dhe të shpejte përpunon aplikimet e bizneseve për licenca dhe procedura të tjera të lidhura me këtë sistem.

Më shumë...

Portabiliteti i numrit per AKEP

CRDB (Baza e të Dhënave Referuese Qendrore për Transferimin e Numrit) i lejon klientëve transferimin e numrit telefonik nga një operator në një tjetër. Ky sistem është i vetmi që mundëson, regjistron dhe menaxhon transferimin e numrit.

Më shumë...

Automatizimi i Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve te Transportit Rrugor

Sistemi automatizon disa nga proceset e Drejtorisë së përgjithshme të Shërbimit të transportit Rrugor dhe 13 degëve të tij në Shqipëri

Më shumë...