Vizioni, Misioni dhe Parimet

Vizioni

Deri në fund te vitit 2020, ikubINFO Shpk. do të arrijë të jetë:

  • Kompania lider ne Shqiperi per zhvillimin e zgjidhjeve software per eGovernment;
  • Kompania me standardet me te larta te cilesise per te plotesuar kerkesat perhere ne rritje te tregut nderkombetar per zhvillimin e software.

 

Misioni

ikubINFO kryen:

• të gjitha aktivitetet për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e software aplikative
• implementimin e sistemeve Database, Middleware, BI, Data Warehouse, dhe platformave të tjera
• menaxhimin e projekteve të fushës së TIK dhe shërbimeve
aktivitetet e konsulencës dhe trajnimit të specializuar
• aktivitetet e shitjes së produkteve dhe shërbimeve software dhe pajisjeve ICT

nëpërmjet:
• punësimit të një stafi profesional
• përdorimit të teknologjive të Microsoft dhe Java
• sigurimit të një cilësie të lartë në përputhje me standardet bashkëkohore të software
• një komunikimi transparent me stafin, kontraktorët, klientët, partnerët (profesionalizëm, etikë, mirësjellje)
• rregullave të pastra të konkurrimit; krijimit të marrëdhënieve serioze me partnerët më të shquar të fushës së TIK, etj.
• sigurimit të një diversifikimi të përshtatshëm të aktivitetit

për:
• plotësimin e nevojave të tregut për shërbimet e mësipërme për:
sektorin publik Shqiptar, por me shtrirje me faza edhe në vendet fqinje
• për sektorin financiar (Banka dhe Sigurime)
• për sektorin telco (mobile, fixed, ISP)
• për sektorin e energjetikës

Parimet

• Stafi i kualifikuar në teknologjitë më të reja të kohës – çelësi i suksesit të kompanisë.
• Dorëzimi i punës në kohë dhe me cilësinë më të lartë
• Asnjë kompromis me profesionalizmin dhe etikën
• Ambjent të këndshëm për tërë stafin, partnerët, dhe klientët
• Promovimi i suksesit dhe zhvillimit profesional të punonjësve